• وقایع حقوقی مسوولیت مدنی, کاتوزیان

     کتابی که مشاهده می کنید وقایع حقوقی مسوولیت مدنی نام دارد که توسط دکتر ناصر کاتوزیان مورد تالیف قرار گرفته است. همچنین قابل ذکر است که ناشر این کتاب انتشارات بنیاد حقوقی کاتوزیان می باشد.

    ۷,۵۰۰تومان