• تصمیم گیری چند معیاره, صانعی

    کتابی که مشاهده می کنید تصمیم گیری چند معیاره نام دارد که توسط دکتر مقصود امیری، مهندس احمد دارستانی فراهانی و مهندس مهسا محبوب قدسی مورد تالیف قرار گرفته است. همچنین قابل ذکر است که ناشر این کتاب انتشارات صانعی می باشد.

    ۲۲,۰۰۰تومان