• دو قدم تا لبخند, ترانه مشهد

    246 داستان کوتاه کوتاه و کمی بلند، قصه هایی از عشق و اندوه، لبخند; روایت آدم های غمگین و شادمان …
    حکایت های پرشور که اشک را بربستر گونه ها جاری می سازند، شاید قصه زندگی شما نیز در این کتاب آمده باشد.

    ۲۲,۰۰۰تومان