زمینه فعالیت انتشارات خوشخوان در حیطه کتاب های سطح بالا ویژه دانش آموزان ممتاز و داوطلبان المپیاد میباشد.