انتشارات خیلی سبز اولین کتاب خود را در سال 1381 به چاپ رساند اما در واقع این نام در سال 1387 انتخاب شد و سر زبان ها افتاد. نشر خیلی سبز خود را اینگونه معرفی میکند. به همه میگوییم فرق داشته باش و به خودمان هم میگوییم ناشر خیلی متفاوت کتاب های کمک آموزشی! کتاب هایمان را با وسواس زیاد تولید می کنیم، چون می دانیم مخاطبانمان تا چه اندازه مشکل پسندند! از اول ابتدایی تا آخر پیش دانشگاهی و خود کنکور، برای همه ی این ها کتاب داریم. کتاب های متنوع! عاشق کارمان هستیم و با قدرت ادامه می دهیم.