هدف از تهیه و انتشار مجموعه کتاب های واله وسعت بخشیدن و عمیق تر کردن یادگیری مفاهیم دروس مقاطع دبستان(دوره های اول و دوم) و متوسطه( دوره های اول و دوم) می باشد.تست ها وتمرین های مطرح شده در این مجموعهکتاب ها سیراب کننده ی ذهن پویا و خلاق دانش آموزان مستعد و تیزهوش می باشد.