خود ویژگی ها امتیازات کتاب های زرد قلم چی

مبحث شناسی:در آزمون های جامع و درمیان انبوه سوال های متنوع از درس های گوناگون تشخیص اینکه هر سوال مربوط به کدام مبحث است اولین کشف شما برای پاسخ گویی است.

سطح دشواری و گزینه های دام دار: برای نخستین بار بر اساس نتایج چندین هزار نفر از دانش آموزان کانونی, سطح دشواری و گزینه های دام دار مشخص شده اند.

روش های موثر در دوران جمع بندی: روس سه روز یک بار روش زمان های نقصانی که همراه روش x و – برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون به کار گرفته می شوند و استراتژی بازگشت, روش هایی هستند که در دوران جمع بندی و تمرین مجموعه های این کتاب به آن نیاز دارید. این روش ها در دوران جمع بندی به شما کمک می کند.

خود ویژگی ها امتیازات کتاب های زرد قلم چی مبحث شناسی:در آزمون های جامع و درمیان انبوه سوال های متنوع از درس های گوناگون تشخیص اینکه هر سوال مربوط به کدام مبحث است اولین کشف شما برای پاسخ گویی است. سطح دشواری و گزینه های دام دار: برای نخستین بار بر اساس نتایج چندین هزار نفر از دانش آموزان کانونی, سطح دشواری و گزینه های دام دار مشخص شده اند. روش های موثر در دوران جمع بندی: روس سه روز یک بار روش زمان های نقصانی که همراه روش x و - برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون به کار گرفته می شوند و استراتژی بازگشت, روش هایی هستند که در دوران جمع بندی و تمرین مجموعه های این کتاب به آن نیاز دارید. این روش ها در دوران جمع بندی به شما کمک می کند.

زرد

مشاهده همه 22 نتیجه